Liên kết website

  Tỷ giá ngoại tệ

  Thống kê truy cập

  Bộ thủ tục hành chính

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  Theo Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  STT Tên TTHC
  1 Thủ tục nộp vào ngân sách nhà nước
  2 Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nước qua KBNN
  3 Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi vì sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình theo mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp
  4 Thủ tục kiểm soát cam kết chi sách nhà nước qua KBNN
  5 Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vỗn ngân sách nhà nước
  6 Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN
  7 Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN
  8 Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước
  9 Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN
  10 Thủ tục đối chiều, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN
  11 Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN